مشخصات بازیکن
SxzY :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.219.211.94 :آیپی
STEAM_1:0:495298709 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Nadia Agharabi | Valkyrie :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ۱۷:۲۲:۱۴ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن