مشخصات بازیکن
???????????????? :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.140.94.114 :آیپی
STEAM_1:1:420741885 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Inappropriate Language :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ۲۱:۲۶:۵۱ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن