مشخصات بازیکن
???? ??? :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.236.226.224 :آیپی
STEAM_1:1:484087308 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Ahmad Salehi | Ahmawd :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ۲۰:۱۱:۲۸ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن