مشخصات بازیکن
TITAN :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
151.239.203.125 :آیپی
STEAM_1:0:171407829 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
سالم :وضعیت اکانت
Wallhack :دلیل بن شدن
Ahmad Salehi | Ahmawd :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ۱۶:۱۹:۱۳ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ۱۶:۱۹:۱۳ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن