مشخصات بازیکن
For Sell 230t :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.78.30.59 :آیپی
STEAM_1:0:125955164 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
TriggerBot / Smooth Aimbot Detected. :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27022 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ۲۱:۴۵:۱۵ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن