مشخصات بازیکن
-Saeed :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.236.54.160 :آیپی
STEAM_1:0:100467010 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Ahmad Salehi | Ahmawd :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۰۰:۱۶:۵۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۰۰:۱۶:۵۵ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن