مشخصات بازیکن
???????? ??????? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
37.254.122.114 :آیپی
STEAM_1:0:484275772 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Bhop Assist Detected. :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۰۲:۰۳:۱۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ۰۲:۰۳:۱۲ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن