مشخصات بازیکن
???? ???????? :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
:آیپی
STEAM_0:0:497057469 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Silent-Strafe Detected. :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۱۳:۵۵:۲۹ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن