مشخصات بازیکن
champion :نام پلییر
بن موقت :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.124.44.18 :آیپی
STEAM_1:0:459023892 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Bhop Assist Detected. :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ ۲۱:۵۶:۲۶ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ۲۱:۵۶:۲۶ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن