مشخصات بازیکن
Onyx :نام پلییر
بن موقت :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
37.254.114.54 :آیپی
STEAM_1:1:484176623 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Bhop Assist Detected. :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ۱۲:۰۹:۱۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۱۲:۰۹:۱۱ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن