مشخصات بازیکن
Mushi?? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.234.62.198 :آیپی
STEAM_1:0:182586364 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
سالم :وضعیت اکانت
Wallhack :دلیل بن شدن
Abbas Ahmadian | Price :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27022 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ۱۷:۳۶:۴۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ۱۸:۳۶:۴۹ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن