مشخصات بازیکن
???? ???? ??? 2 :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.219.23.173 :آیپی
STEAM_1:0:484149945 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ۱۴:۱۷:۱۵ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن