مشخصات بازیکن
R????R` :نام پلییر
بن موقت :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.233.194.207 :آیپی
STEAM_1:1:455814398 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Bhop Assist Detected. :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27022 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ۱۷:۵۳:۱۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ ۱۷:۵۳:۱۹ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن