مشخصات بازیکن
Dejavoo :نام پلییر
بن موقت :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.219.16.5 :آیپی
STEAM_1:0:484317761 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Nadia Agharabi | Valkyrie :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ۲۲:۴۳:۳۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ ۲۲:۴۳:۳۹ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن