مشخصات بازیکن
sav1tar :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Australia(AU) :کشور / منطقه
113.203.33.57 :آیپی
STEAM_1:0:458777103 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
سالم :وضعیت اکانت
Aimbot :دلیل بن شدن
Ahmad Salehi | Ahmawd :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ۱۷:۵۲:۴۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ۱۷:۵۲:۴۵ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن