مشخصات بازیکن
borhandark :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.121.85.215 :آیپی
STEAM_1:0:426627693 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
سالم :وضعیت اکانت
Aimbot :دلیل بن شدن
Ramin Mirzae | 282 :بن شده توسط
Ramin Mirzae | 282 :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ۱۸:۰۵:۵۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ۱۸:۱۲:۴۴ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن