مشخصات بازیکن
???? ?????? :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.122.46.244 :آیپی
STEAM_1:0:485354397 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
GAME BANNED :وضعیت اکانت
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Mohammad Mehdi Rasteh | Medin3m :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۰۰:۴۲:۱۴ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن