مشخصات بازیکن
Azusa :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Estonia(EE) :کشور / منطقه
89.219.124.106 :آیپی
STEAM_1:0:246331095 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
GAME BANNED :وضعیت اکانت
Wallhack :دلیل بن شدن
Nadia Agharabi | Valkyrie :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ۲۱:۰۳:۵۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ۲۲:۰۳:۵۱ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن