مشخصات بازیکن
Halloween :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.75.87.63 :آیپی
STEAM_1:1:481132887 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
سالم :وضعیت اکانت
Aimbot :دلیل بن شدن
Dr.Mohammad :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ۲۱:۲۸:۳۹ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن