مشخصات بازیکن
بدون نام :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.234.161.197 :آیپی
STEAM_1:0:451325050 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
VAC BANNED :وضعیت اکانت
Abusive :دلیل بن شدن
Mohammad Mehdi Rasteh | Medin3m :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ۲۳:۴۱:۴۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ۲۳:۴۱:۴۲ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن