مشخصات بازیکن
TRu3eR(@ToxiC_SHoP) :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.113.87.110 :آیپی
STEAM_1:1:485736376 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
سالم :وضعیت اکانت
wallhack :دلیل بن شدن
Mohammad Mehdi Rasteh | Medin3m :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ۲۳:۴۵:۱۶ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ۲۳:۴۵:۱۶ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن