مشخصات بازیکن
????????????? ????????? :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
37.255.97.128 :آیپی
STEAM_1:0:441890289 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Spamming Mic/Chat :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ ۱۲:۲۲:۵۵ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن