مشخصات بازیکن
??? ???? ??? 2 :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.75.93.170 :آیپی
STEAM_1:0:481134339 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
سالم :وضعیت اکانت
Wallhack :دلیل بن شدن
Mohsen | Molanix :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ۱۲:۴۶:۰۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۱۲:۴۶:۰۸ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن