مشخصات بازیکن
Hostage :نام پلییر
بن موقت :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.75.90.215 :آیپی
STEAM_1:0:480460660 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
سالم :وضعیت اکانت
[TGAC] Bhop Assist Detected. :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ۱۲:۵۶:۱۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ۱۲:۵۶:۱۸ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن