مشخصات بازیکن
بدون نام :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
:آیپی
STEAM_1:1:166368538 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Other :دلیل بن شدن
Ramin Mirzaee :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ ۲۱:۴۷:۳۶ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۲۰:۴۷:۳۶ :تاریخ آنبن
14 روز :مدت زمان بن