مشخصات بازیکن
[??GL??] Dark_wolf2525 :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.112.145.217 :آیپی
STEAM_1:0:444503258 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ ۰۱:۰۲:۴۷ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن