مشخصات بازیکن
???? ???? ???? ???? ???? ???? :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.233.126.113 :آیپی
STEAM_1:0:480355170 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
GAME BANNED :وضعیت اکانت
[TGAC] TriggerBot / Smooth Aimbot Detected. :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27022 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ۱۵:۰۰:۲۹ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن