مشخصات بازیکن
fatimahfuddd :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.122.65.177 :آیپی
STEAM_1:0:487017167 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
VAC BANNED :وضعیت اکانت
Anti Recoil :دلیل بن شدن
Saeed Pahlavan | Magical :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ۱۸:۵۶:۴۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۱۸:۵۶:۴۸ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن