مشخصات بازیکن
????? ? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
37.148.52.44 :آیپی
STEAM_1:0:138847844 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
سالم :وضعیت اکانت
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Shahab Mokhtarshahi | Joker :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ۲۳:۴۶:۱۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ۲۳:۵۶:۱۹ :تاریخ آنبن
10 دقیقه :مدت زمان بن