مشخصات بازیکن
بدون نام :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
37.254.112.248 :آیپی
STEAM_1:0:480415942 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
سالم :وضعیت اکانت
Wallhack :دلیل بن شدن
Nadia Agharabi | Valkyrie :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ۰۰:۵۲:۳۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ۰۰:۵۲:۳۵ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن