مشخصات بازیکن
Mo0sheN :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.125.212.22 :آیپی
STEAM_1:0:236357287 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ۰۴:۲۸:۴۶ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ۰۳:۲۸:۴۶ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن