مشخصات بازیکن
بدون نام :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
37.148.35.40 :آیپی
STEAM_1:1:436071469 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Admin disrepect :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ۱۴:۰۱:۵۴ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ ۱۳:۰۱:۵۴ :تاریخ آنبن
14 روز :مدت زمان بن