مشخصات بازیکن
+*BiG BoSs*+ :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Europe(EU) :کشور / منطقه
37.63.234.232 :آیپی
STEAM_1:0:243404837 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Ahmad S :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ۱۴:۱۶:۴۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ۱۳:۱۶:۴۹ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن