مشخصات بازیکن
borhandark :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.122.205.183 :آیپی
STEAM_1:0:426627693 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
سالم :وضعیت اکانت
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Shahab Mokhtarshahi | Joker :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ۱۲:۰۹:۵۰ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ۱۳:۰۹:۵۰ :تاریخ آنبن
1 ساعت :مدت زمان بن