مشخصات بازیکن
Lucifer :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.219.159.1 :آیپی
STEAM_1:0:223776264 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
سالم :وضعیت اکانت
Wallhack + Aimbot :دلیل بن شدن
Mohammad Mehdi Rasteh | Medin3m :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ۱۳:۰۵:۳۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ۲۳:۰۵:۳۹ :تاریخ آنبن
10 ساعت :مدت زمان بن