مشخصات بازیکن
Kiyan :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.120.148.251 :آیپی
STEAM_1:0:449633720 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۰۳:۵۵:۴۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۰۳:۵۵:۴۸ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن