مشخصات بازیکن
kD :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Bulgaria(BG) :کشور / منطقه
91.92.205.198 :آیپی
STEAM_1:0:240510145 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Admins :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۰۴:۳۲:۲۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۰۴:۳۲:۲۱ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن