مشخصات بازیکن
'PlaYBoY. -M- :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.219.211.134 :آیپی
STEAM_1:1:453676280 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
سالم :وضعیت اکانت
Aimbot :دلیل بن شدن
Mohammad Mehdi Rasteh | Medin3m :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ۱۳:۰۷:۲۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ۱۳:۰۷:۲۱ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن