مشخصات بازیکن
SareN [M]` :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.208.221.120 :آیپی
STEAM_1:1:441611560 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۰۵:۲۷:۰۶ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۰۵:۲۷:۰۶ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن