مشخصات بازیکن
بدون نام :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
37.148.44.57 :آیپی
STEAM_1:1:121090252 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Other :دلیل بن شدن
Ahmad S :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ۲۰:۲۹:۵۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۲۰:۲۹:۵۵ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن