مشخصات بازیکن
AssAssin2415 :نام پلییر
بن موقت :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.121.201.109 :آیپی
STEAM_1:0:9293534 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
سالم :وضعیت اکانت
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Ramin Mirzae | 282 :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ۱۳:۳۴:۲۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ۱۴:۳۴:۲۵ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن