مشخصات بازیکن
بدون نام :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
:آیپی
STEAM_1:0:160149320 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Abusive :دلیل بن شدن
Ahmad S :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ ۱۴:۱۹:۰۸ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن