مشخصات بازیکن
SW :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
37.255.49.57 :آیپی
STEAM_1:0:224115503 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۱:۱۷:۱۰ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۱:۱۷:۱۰ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن