مشخصات بازیکن
- F????????? ? :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.75.48.146 :آیپی
STEAM_1:1:447370835 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Yashar ShafieZadeh :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۹:۲۴:۲۰ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن