مشخصات بازیکن
بدون نام :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
:آیپی
STEAM_1:0:487360937 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
سالم :وضعیت اکانت
Aimbot :دلیل بن شدن
Mohammad Reza Ranjbar | NatH- :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27023 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ۱۳:۵۵:۰۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۱۳:۵۵:۰۸ :تاریخ آنبن
3 روز :مدت زمان بن