مشخصات بازیکن
C9CSGO Al1ens :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.122.122.115 :آیپی
STEAM_1:1:223533137 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ۱۰:۵۵:۰۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ ۱۰:۵۵:۰۱ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن