مشخصات بازیکن
Abol_Master | Pvpro.com :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Germany(DE) :کشور / منطقه
83.123.106.5 :آیپی
STEAM_1:0:427957862 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
!admin :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ۱۶:۳۵:۲۴ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ۱۶:۴۵:۲۴ :تاریخ آنبن
10 دقیقه :مدت زمان بن